Inkomstredovisning Hagvidson Aprikosen

Inkomstredovisning Hagvidson Aprikosen Hässelby.

 
 
 
 
 
arbete
studerande
arb.sökande
föräldraledig
 
 
 
ja jag anger min e-post
nej jag vill ha faktura via posten 30 kr tillkommer per faktura
nej jag vill att min faktura skickas via KIVRA tillkommer 5kr
 
 
 
arbete
studier
arb. sökande
föräldraledig
 
 
 
ja accepterar maxtaxa: 56 250kr 2024 och lämnar inte inkomstuppgifter
nej vi anger inkomst i hushållet nedan
 
 
 
 
att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga
 
 

Hjälp när du fyller i blanketten


Vad räknas som hushåll
Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Vi har valt att kalla personerna i
hushållet: VUXEN 1 respektive VUXEN 2. Vuxen 1 registreras som räkningsmottagare.


Avgift
Avgiften beräknas på bruttoinkomsten – alltså den sammanlagda månadsinkomsten före skatt i det hushåll där barnet är folkbokfört
och räkningen skickas till den adressen.  Inkomsten som anmäls ska gälla den tid då barnet fått plats i barnomsorgen. I de fall avgiften inte betalas, i enlighet med kommunens och Hagvidsons riktlinjer, kan avstängning från barnomsorgsplatsen bli aktuell.


Vad räknas som inkomst:
Alla skattepliktiga inkomster (bruttoinkomster) inom inkomstslaget tjänst ska redovisas, ex:
• månadslön
• sjukpenning
• föräldrapenning
• pension
• arbetslöshetsersättning
• starta-eget-bidrag
• aktivitetsstöd
• familjehemsersättning (arvodesdelen)
• bidrag vid militärtjänstgöring
• vårdbidrag för barn (består av en omvårdnadsdel och en merkostnadsdel).
Omvårdnadsdelen är skattepliktig och ska anges på blanketten.
• Egen företagare anger överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229).


Vad räknas inte som inkomst:
Dessa bidrag och ersättningar är skattebefriade och räknas inte som inkomst
• barnbidrag
• bostadsbidrag
• handikappersättning
• försörjningsstöd (socialbidrag)
• livränta
• underhållsstöd för barn
• studiebidrag och studielån från CSN
• rekryteringsbidrag (utbetalas genom CSN)
• introduktionsersättning.


Rätt till avdrag
Från avgiftsgrundande inkomst får du göra avdrag för underhållsstöd som betalas enligt dom eller avtal
Anmäl inkomstförändring


Så fort hushållets inkomst förändras varaktigt är du skyldig att lämna in nya inkomstuppgifter. Ny avgift tas ut från och med månaden
efter att ändringen kommit in till Hagvidson.
I de fall inkomstuppgift inte lämnas, beräknas avgiften på en bruttoinkomst motsvarande högsta avgifts-grundande månadsinkomst,
om inte särskilda skäl föreligger. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 54830kr per månad.
Du kan även, genom att sätta ett kryss i rutan (JA vi accepterar maxtaxan), medvetet acceptera taxans högsta avgift och därigenom slippa ange dina inkomstuppgifter. Övriga uppgifter på blanketten skall dock fyllas i.


Registrering
För att kunna administrera avgifterna kommer uppgifterna på blanketten att överföras till Hagvidsons datasystem för debitering av
barnomsorgsavgifter.


Maxtaxa: 2024
Barn 1 avgiftstak 3% 1688 kr
Barn 2 avgiftstak 2% 1125 kr
Barn 3 avgiftstak 1% 563 kr


Vi följer kommunens riktlinjer, för mer info läs på kommunens hemsida.

https://forskola.stockholm/avgifter/Förskolans adress:

Förskolan Hagvidson Aprikosen

Aprikosgatan 3

165 60 Hässelby

Kontakt:

Rektor:

Ulrica Lyhnakis

0739-713452

ulrica.lyhnakis@hagvidson.se