UTOMHUSPEDAGOGIK TROLLEBY

Utomhuspedagogik på Hagvidson Trolleby


Det vi kan göra inomhus, kan vi göra utomhus.
Utomhuspedagogik på Trolleby Förskola innebär att vi använder oss av naturen och dess miljö som
en grundläggande del i lärandet. Genom att arbeta ute, så stimuleras barnens nyfikenhet och lust att
lära, och detta uterum ger barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lekfullt sätt. Praktiska
erfarenheter blir till lärdomar genom att barnen får reflektera och diskutera, experimentera och lösa
problem som dyker upp.


Vi lär oss om miljön, att ta vara på den och värna om den, att vi också ska ta hand om oss själva för
att må bra. Vi komposterar en stor del av vårt matavfall, vi återvinner material vid någon av ortens
återvinningscentraler samt odlar blommor och grönsaker i vår trädgård, allt tillsammans med barnen
som lättare förstår ett kretslopp och människans påverkan på miljön.


Att vara ute, ger starka och friska barn i och med att barnen rör på sig regelbundet och får träna sin
motorik naturligt i vår närmiljö och i skogen. Forskning visar att utomhuspedagogik gör det lättare för
barn att fokusera/koncentrera sig och att sitta stilla då det behövs.


Vår personal arbetar bland annat utifrån Uppsala Naturskolas utomhusmaterial, med bland annat
matematikpåsar (Leka och Lära matematik ute), där vi får inspiration och kännedom om aktiviteter
som kan utföras under hela året. Vi har även material från Utikuligt, Utomhuspedagogik i förskola
och förskoleklass samt en stor informationsbank med idéer och kunskap från erfaren personal.
Vår ambition är att så länge som möjligt äta ute med de största barnen, och att tillaga lunch med
dem, minst en gång i veckan.


Vår kock gör utelunch för samtliga en gång i veckan under vår-höst.
Vi vill med vår utomhuspedagogik att barnen ska få kunskap och känsla för naturen och dess
betydelse för oss alla, känna glädje av att vara ute i skog och mark, utvecklar sin sociala kompetens,
få kunskap om naturen och vårt kretslopp samt lära känna sin kropp och alla sina sinnen. Med detta
vill vi kunna stärka barnet att kunna påverka sin vardag, få dem att våga tro på sig själva och känna
sig trygga, samt utveckla sin identitet och kreativitet.


Våra grupper och dess målsättning


Myrorna, ålder 1-2 år
 Att barnen ska känna sig trygga och säkra på förskolan
 Att personalen arbetar på ett språkutvecklande arbetssätt
 Sång, musik, ramsor och rörelse
 Träna på att gå korta promenader
 Fått en introduktion till värdegrund


Kottarna, ålder 2-3 år
 De börjar träna på att klä av och på sig, tränar på bra matsituation (bordsskick)
 Barnen ges möjlighet till individuella utmaningar
 Språkutveckling via sagor, rim och ramsor
 Rörelse, sång och musik
 Längre utflykter till skogen
 Motorik och kroppsuppfattning
 Kamratskap och samarbete med andra barn
 Arbeta med värdegrund via Bamsematerial


Ekorrarna, ålder 3-4 år
 Ta större ansvar över sin situation på förskolan, t.ex. av/påklädning, matsituationen, egna initiativ
 Utveckla finmotoriken
 Längre utflykter till skogen
 Språkutveckling med sagor, rim och ramsor
 Introduktion av Allemansrätten
 Att börja bygga och skapa av olika material och tekniker
 Att veta om naturen och människans påverkan på den
 Introducera matematik
 Arbeta med värdegrund via Alfonsmaterial


Spindlarna, ålder 5-6 år
 Hitta-Vilse utbildning
 Kännedom om barnkonventionen
 Trafikvett
 Språkutveckling via sagor, rim och ramsor
 Kännedom om Allemansrätten
 Kännedom om Sveriges djur och natur
 Halvdagar med utflykter till skogen
 Grundläggande förståelse för matematik och dess begrepp, siffror och termer
 Matematiska och språkliga förberedelser inför förskoleklass
 Arbeta med värdegrund via Kungaskogen-material