Klagomålshantering

HAGVIDSON

TRYGGHET - DELAKTIGHET - GLÄDJE

 

 

HagVidSon

Trygghet-Delaktighet-Glädje

 

Klagomålshantering

 

Samtliga klagomål lämnas skriftligen till förskolechefen på respektive enhet. Förskolechefen informerar huvudmannen inom 24 h att ett klagomål inkommit. Efter samråd med huvudmannen så påbörjar förskolechefen en utredning, huvudmannen ansvarar för att utredningen genomförs på ett adekvat sätt.

 

Förskolechefen dokumenterar samtliga ärenden, utredningar och eventuella beslut. Materialet arkiveras enligt rutin.

 

Huvudmannen fattar beslut om klagomålet anses utrett. Samtliga klagomål redovisas för styrelsen en gång per månad. Om klagomålet avser Förskolechefen så lämnas klagomålet direkt till huvudmannen via mejl: info@hagvidson.se

 

 

 

Arbetsgång:

 

1. Klagomål inkommer skriftligen

 

2. Förskolechefen startar en utredning, på begäran av huvudmannen

 

3. Förskolechefen agerar efter handlingsplan

 

4. Förskolechefen återkopplar till den klagande

 

5; Förskolechefen redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål.