Klagomålshantering

HAGVIDSON

TRYGGHET - DELAKTIGHET - GLÄDJE

 

 

HagVidSon

Trygghet-Delaktighet-Glädje

 

Klagomålshantering

 

Samtliga klagomål lämnas skriftligen till rektor på respektive enhet. Rektor informerar huvudmannen och skolchef inom 24 h att ett klagomål inkommit. Efter samråd med huvudmannen och skolchef så påbörjar rektor en utredning, skolchef ansvarar för att utredningen genomförs på ett adekvat sätt.

 

Rektor dokumenterar samtliga ärenden, utredningar och eventuella beslut. Materialet arkiveras enligt rutin.

 

Huvudmannen fattar beslut om klagomålet anses utrett. Samtliga klagomål redovisas för styrelsen en gång per månad. Om klagomålet avser Rektorn så lämnas klagomålet direkt till skolchef via mejl: skolchef@hagvidson.se 

Arbetsgång:

 

1. Klagomål inkommer skriftligen

 

2. Rektor startar en utredning, på begäran av huvudmannen

 

3. Rektor agerar efter handlingsplan

 

4. Rektor återkopplar till den klagande

 

5. Rektor redogör månatligen för styrelsen som dokumenterar samtliga klagomål.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huvudman

Postadress:

Elementvägen 4

70227 Örebro 

info@hagvidson.se